Bakgrunduppgifter

Lantbruksingenjörernas förening grundade forskningsstiftelsen för mark- och vattenteknik (Maa- ja vesiteknillinen tutkimussäätiö) i 1946 på förslag av professor Pentti Kaitera vid dåvarande Tekniska högskolan. Stiftelsen böt namn till Sven Hallins forskningsstiftelse år 1979.

Bakom anläggningen av stiftelsen var donationer av den svenska lantbruksingenjören Sven Hallin från Skara län i Södra Sverige och doktor-ingenjören Weikko Niiranen från Östra Finland. Sven Hallin överlät i februari 1946 dispositionsrätten till sin egendom som han hade i Finland åt professor Kaitera. Donationen skulle användas till att understödja finska lantbruksingenjörers och lantbruksingenjörsaspiranters studier och fortbildning samt upprätthålla deras kontakt med grannländernas, i första hand Sveriges, kulturtekniker. Donationen av Weikko Niiranen omfattade markegendom i Lieksa. Förutsättningen för överlåtelse över fastigheten till stiftelsen var utövning av avvattning och jordbrukstekniska experiment på området.

Enligt stadgarna är stiftelsens syfte att understöda sakkunniga och studenter inom mark- och vattenteknik i deras studier, fortsatta utbildning, studieresor och kontakter till kolleger i Sverige. Utöver detta är stiftelsens syfte att främja allmännyttig forskning och utbildning inom mark- och vattenteknik.

 

Simonsgatan 12 A 11
00100 Helsingfors

www.hallin.fi
tutkimussaatio@hallin.fi