Stipendier och bidrag

Sven Hallins forskningsstiftelse sr beviljar stipendier och bidrag för studier, studieresor, forskning och publicering inom mark- och vattenteknik. I första hand understöds slutförande av doktorsavhandlingar, diplomarbeten samt kontakter med Sverige, andra nordiska länder och Estland. En speciell stipend beviljas för studier inom vattenresurslära i Sverige.

Stipendier och bidrag riktas till sakkunniga, studenter, universitet och samfund inom mark- och vattenteknik, framför allt inom vattenresurslära och kulturteknik (agronomisk hydroteknik). Understöd riktas främst till personer med teknologie kandidat- eller diplomingenjörsexamen i mark- och vattenteknik och framför allt i vattenresurslära.

Stiftelsen informerar om stipendier och bidrag på sin hemsida samt via universiteten inom mark- och vattenteknik. Ansökningstiderna är i huvudsak mars-april och oktober-november före de stadgeenliga styrelsemötena. Stipenden för studier i Sverige anmälas i början av september. I brådskande och ytterst viktiga fall kan styrelsen vid andra tillfällen behandla ansökningar om stipendier och bidrag.

Understöd ansöks genom att fylla i ett formulär, som kan laddas ner här. Ansökan måste vara skriven antingen på finska eller svenska (formuläret är på finska). Den ska tydligt ange syftet och storleken på det sökta bidraget. Ansökningar om examensarbeten, studie- och forskarbesök ska också ange ämnet/titeln, fas, handledare och plats för studierna/forskningen. Till ansökan bör följande dokument bifogas:

  • Projektbeskrivning (om beskrivningen är på engelska, bifogas också en finsk- eller svenskspråkig sammanfattning)
  • Meritförteckning (CV)
  • Examenbetyg
  • Rekommendationer och ett kallelsebrev av det mottagande institutet om ansökan handlar om studiebesök och -resor

Skicka den undertecknade bidragsansökningen, inklusive bilagor, som en enda PDF-fil till tutkimussaatio@hallin.fi med skyddad e-post. Ansökan kan också skickas i pappersform per post till stiftelsens adress. Om sökanden är ett samfund, ber vi att kontakta stiftelsens verksamhetsledare innan ansökän lämnas in. Därutöver kan Sverigebidraget också ansökas med en fritt formulerad ansökan, med beaktande av nödvändiga bilagor, tills 13 november 2023.

Förfrågningar om stipendier och bidrag kan riktas till forskningsstiftelsens verksamhetsledare Hanne Laine-Kaulio, tfn. 050 3216759, tutkimussaatio@hallin.fi.

Simonsgatan 12 A 11
00100 Helsingfors

www.hallin.fi
tutkimussaatio@hallin.fi