Verksamhet

Sven Hallins forskningsstiftelse sr uppfyller sitt ändamål genom att bedriva forsknings- och försöksverksamhet inom mark- och vattenteknik, speciellt i vattenresurslära och kulturteknik, och genom att publicera forskningar och läroböcker. Utöver detta delar stiftelsen ut stipendier och andra bidrag till forskare, studenter och samfund för bl.a. studier, doktorsavhandlingar, diplomarbeten, studieresor, läroböcker och forskningprojekt.

Forskningsstiftelsen utövade försöksverksamhet på 1940−1960-talen inom kulturteknik, i form av markavvattningsprojekt i Lieksa, Norra Karelen, och i Liminka, Norra Österbotten. Verksamheten omfattade också bevattningsexperiment av åkermark i Södra Finland. Sedan slutet av 2000-talet har stiftelsen igen börjat bedriva forsknings- och försöksverksamhet inom kulturteknik med särskild fokus på markens vattenhushållning samt erosion och läckage av näringsämnen från lantbruksområden och skydd av vattenmiljön. Forskningen har genomförts i fleråriga forskningsprojekt i samarbete med olika föreningar, forskningsinstitut och universitet. Projekten har finansierats av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Stödstiftelsen för Täckdikning sr och Maa- ja vesitekniikan tuki ry samt Sven Hallins forskningsstiftelse sr och andra deltagarna i projekten. Stiftelsen har även bedrivit mark- och grundvattenhydrologisk forskning på ett skogsområde i Lieksa.

Sven Hallins forskningsstiftelse sr har finansierat publicering av olika läro- och handböcker i vattenresurslära samt dokumentation av mark- och vattenteknikens historia i Finland. Den senaste läro- och handboken Maan vesi- ja ravinnetalous − Ojitus, kastelu ja ympäristö publicerades år 2009 i samarbete med Täckdikningsföreningen. En uppdaterad utgåva av boken publicerades år 2016.

Boken Korpi-Jaakko ja Koski-Jaakko maa- ja vesirakentajina skriven av FM Harri Turunen publicerades år 2017. Boken berättar om 1700-talets stormän inom mark- och vattenteknik, Jakob Stenius d.ä. och Jakob Stenius d.y., som agerade som kyrkoherrar i Pielisjärvi i Norra Karelen.

Sven Hallins forskningsstiftelse sr har arkiverat den skriftliga produktionen av professor Pentti Kaitera (1905−1985), som var professor i kulturteknik och vattenresurslära vid Tekniska högskolan (1942− 1972) och grundare av forskningsstiftelsen. Han var också den första rektorn vid Uleåborgs universitet (1959−1962).  Stiftelsen har  sammanställt hans publikationer till ett verk i 13 band enligt olika ämnesområden och publicerat banden år 2019. En serie av banden har överlåtits till Uleåborgs universitet. Banden kan lånas från forskningsstiftelsen vid begäran.

Boken Alansa uranuurtaja −Sven Hallinin tutkimussäätiö maa- ja vesiteknisen tutkimus ja koetoiminnan edistäjänä vuosina 1946−2006 omfattar stiftelsens historia, verksamhet och utdelade stipendier åren 1946–2006. En mostvarande historik för åren 2007−2016 ingår i boken Sven Hallinin tutkimussäätiö 70 vuotta.

Stipendier och bidrag Läs mer

Simonsgatan 12 A 11
00100 Helsingfors

www.hallin.fi
tutkimussaatio@hallin.fi